Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitslag stellingen februari 2023

We hebben de klankbordgroep deze keer stellingen voorgelegd over het huisvesten van asielzoekers en statushouders. In totaal hebben we 305 deelnemers de stellingen voorgelegd. Daarvan hebben 110 deelnemers zo ook beantwoord. Daar waar de antwoorden geen 100% zijn heeft men aangegeven geen mening te hebben of het niet te weten.

Asielzoekers huisvesten in “gewone” woningen


Asielzoekers:
dit zijn mensen die naar Nederland komen en een aanvraag doen om hier te mogen blijven.  In principe komen die naar plaatsen als Ter Apel en wachten op een beslissing van de IND. Ondertussen hebben we gezien dat er een tekort is aan opvang voor deze mensen.
Deze mensen worden vooral opgevangen in grotere complexen (denk bijvoorbeeld aan een leegstaand verzorgingstehuis, kantoorpand, etc.). De overheid heeft de gemeenten opgedragen genoeg plekken beschikbaar te stellen. Ook worden corporaties als Actium via de gemeente gevraagd eventuele plaatsen beschikbaar te stellen.
Er is nu een discussie gaande of deze asielzoekers wel in grotere complexen moeten worden gehuisvest en het wellicht niet beter is ze in kleinere groepen te plaatsen of in “gewone” woningen.

Stelling 1: Het huisvesten van asielzoekers in “gewone” woningen is een goed idee.

In overgrote meerderheid (87,3%) is de klankbordgroep van mening dat asielzoekers niet gehuisvest moeten worden in een “gewone” woning. Men is van mening dat ze eerste moeten wachten tot ze een officiële status hebben (57,3%). Tevens is men van mening dat de wachtlijsten voor een woning toch al te lang is ( 30%). Slechts een kleine minderheid (7,3%) is van mening dat ze op deze manier sneller integreren en dus wel een ”gewone” woning zouden moeten krijgen.

Voorrang geven aan statushouders

Een andere groep zijn statushouders. Deze mensen hebben toestemming gekregen van de IND om in Nederland te blijven. Op het moment dat dit het geval is heeft de gemeenschap de plicht hen ook te huisvesten en hebben ze net als alle andere inwoners in Nederland recht op een woning. Dit kunnen woningen zijn die via corporaties worden toegewezen of via de particuliere markt. Meestal gebeurt dit via de corporaties, omdat het inkomen te laag is voor een (duurdere) woning in de particuliere markt. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties maken hier over afspraken in de zogenaamde prestatieafspraken.

Stelling 2: Het voorrang geven aan statushouders voor een woning is een goed idee.

Ook hier is de klankbordgroep duidelijk. 71,8% is van mening dat er geen voorrang moet worden gegeven aan statushouders. Men is van mening dat iedereen op zijn beurt moet wachten (53,6%) of dat de wachtlijsten toch al te lang zijn (18,3%). Een minderheid is van mening dat statushouder zo snel mogelijk moeten worden opgenomen in onze samenleving (18,2%) of dat op deze wijze de asielopvang wordt ontlast (3,6%).

Tijdelijk voorrang geven aan statushouders

In Utrecht heeft men in 2022 een paar weken alle “gewone” woningzoekenden geen woning toegewezen en gingen vrijkomende woningen alleen naar statushouders. Men schat dat de wachttijd daardoor ongeveer 1 à 2 maanden opliep voor de andere woningzoekenden.

Stelling 3: Stel in Drentse gemeenten wordt ook een korte periode alleen woningen toegewezen aan statushouders. Is dit een goed idee?

Ook hier is een meerderheid (70%) heel duidelijk. De meesten (40,9%) geven ook hier de lange wachtlijst op als belangrijkste reden, maar men is ook bang dat statushouders dan gehuisvest worden waar ze niet naartoe willen of geen binding mee hebben (29,1%). Een minderheid van 20,9% vind het niet erg om dan 1 à 2 maanden langer te moeten wachten op een woning en 3,6% is van mening dat op deze wijze snel een oplossing voor het probleem kan worden gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud