Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitkomsten stellingen april 2024

Een betaalbaar en passend huis vinden is moeilijk. Op dit moment is de vraag naar sociale huurwoningen groot en wordt ook steeds groter. Om deze woningnood op te lossen wordt er gekeken of flexwoningen de oplossing bieden.

Flexwonen biedt een snelle oplossing voor het tekort aan betaalbare huurwoningen. Door de verkorte juridische procedures en doordat de woningen kant-en-klaar in fabrieken worden gemaakt, kunnen flexwoningen snel geplaatst worden. Zo zijn er sneller woningen beschikbaar. Flexwonen is een tijdelijke woonoplossing waarbij tijdelijke huurcontracten worden gebruikt. 

Flexwoningen worden in principe gerealiseerd voor mensen die dringend een betaalbare huurwoning zoeken en niet in aanmerking komen voor urgentie. De doelgroepen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn onder andere: studenten/jongeren, tijdelijke (buitenlandse) werknemers, statushouders, mensen die beschermd wonen, mensen uit een recent verbroken relatie.

Maar is het terecht dat  flexwoningen alleen ingezet worden voor deze doelgroepen of hebben andere woningzoekenden ook recht om op zo’n flexwoning? En is het beter om flexwoningen in te zetten in plaats van reguliere woningen te bouwen?

Om erachter te komen hoe huurders hierin staan heeft MEVM een aantal stellingen voorgelegd aan de klankbordgroep. Er hebben 85 leden van de klankbordgroep hun mening gegeven over de stellingen. Hierna treft u de uitkomsten aan.

Stelling 1

Bij de eerste stelling hebben we gevraagd wat bij het oplossen van het tekort aan woningen belangrijker is; de kwantiteit (hoeveelheid) of de kwaliteit van woningen. Van de respondenten zijn er 58 (68%) die de kwaliteit van woningen belangrijker vinden. Dit tegenover 13 (15%) van de respondenten die de kwantiteit belangrijker vinden.

Stelling 1: Als het gaat om het oplossen van het tekort aan woningen dan is de kwantiteit (hoeveelheid) van woningen belangrijker dan de kwaliteit van woningen.

Stelling 2

Bij de tweede stelling hebben we gevraagd of flexwoningen gerealiseerd moeten worden voor alle woningzoekenden of alleen voor bijzondere doelgroepen. Het overgrote deel van de respondenten, 67 (79%), vindt dat flexwoningen net zo goed voor reguliere woningzoekenden als voor bijzondere doelgroepen gerealiseerd moeten worden.

Stelling 2: Voor iedereen een thuis; flexwoningen moeten net zo goed gerealiseerd worden voor reguliere woningzoekenden als voor bijzondere doelgroepen.

Vraag

Tot slot hebben we gevraagd om in volgorde aan te geven aan welke groep woningzoekenden flexwoningen met voorrang toegewezen moeten worden. De respondenten hebben een volgorde van 1 t/m 6 aangegeven. Overduidelijk is dat de respondenten vinden dat ‘op basis van inschrijfduur’ op nummer één staat. 76% van de respondenten heeft dit op de eerste of tweede plaats gezet.

Voorrang voor ‘buitenlandse werknemers’ is op de laatste plaats geëindigd. 78% van de respondenten heeft deze groep op de vijfde en zesde plaats gezet.  

Vraag: Als er flexwoningen verhuurd worden, dan moeten deze met voorrang worden verhuurd aan: (Zet de groepen in volgorde van uw voorkeur.)

We hebben de klankbordgroep ook nog gevraagd of ze verder iets kwijt wilden.

Er is met name aandacht gevraagd voor de zorg dat jongeren langer thuis moeten wonen omdat er een tekort aan woningen is. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het bemiddelen van huisvesting voor ouderen, zodat er meer doorstroming komt. Ook is er aangegeven dat het realiseren van flexwoningen geen vertraging mag zijn voor het bouwen van reguliere sociale woningen. Allemaal belangrijke aandachtspunten!

Het is fijn te lezen dat de respondenten hier de tijd voor hebben genomen, want ook deze opmerkingen kunnen wij meenemen in het behartigen van de belangen van de huurders en toekomstige huurders.

Conclusie

We kunnen concluderen dat het grootste deel van de respondenten de kwaliteit van woningen belangrijker vindt dan de kwantiteit. Daarnaast vindt het gros dat flexwoningen net zo goed gerealiseerd moeten worden voor reguliere woningzoekenden als voor bijzondere doelgroepen. Dit blijkt ook uit de volgordebepaling welke groep voorrang moet krijgen op flexwoningen, namelijk: op basis van inschrijfduur.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud