Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitkomsten eindejaarsenquête ‘Activiteiten van uw huurdersorganisatie’ 

Eind 2023 heeft MEVM de eindejaarsenquête ‘Activiteiten van uw huurdersorganisatie’ uitgezet en verspreid via de nieuwsbrief en website. MEVM heeft dit onderwerp gekozen omdat ze het zeer belangrijk vindt om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over wat er speelt in de woonomgeving van de huurders van Actium. Met de informatie van de huurders kan MEVM nog beter de belangen van de huurders behartigen.  

 

De enquête bestond uit twee onderdelen. Enerzijds hoe de huurder MEVM direct kan helpen en informeren. Anderzijds over de wijze waarop MEVM de huurders kan helpen en informeren.  

MEVM hoopt met de uitkomsten van de enquête haar werk nog beter te kunnen doen! 

Uitkomsten 

Er zijn 116 huurders die de enquête hebben ingevuld. Dit worden de respondenten genoemd.  

 

De eerste vragen in de enquête waren gericht op de wijze waarop huurders MEVM direct kunnen helpen en informeren.  

Contactpersonen in wijken / dorpen 

We hebben de vraag gesteld of het zinvol is om contactpersonen in wijken / dorpen te hebben omdat de huurders van Actium verspreid wonen over een groot gebied.  

Een groot deel van de respondenten die gereageerd hebben op de enquête vindt het een goede zaak dat er contactpersonen in wijken / dorpen zijn. Ongeveer 40% van de huurders geeft hierbij aan dat ze geïnteresseerd zijn om contactpersoon te worden. Het grootste deel wil dan vooraf nog wel meer informatie hierover.   

Bewoners Advies Groep (BAG) 

Een andere manier om MEVM te informeren en mee te denken is de zogenaamde Bewoners Advies Groep (BAG). Samen met bewoners wordt een bepaald onderwerp besproken en gekeken wat het probleem is en welke mogelijkheden er zijn om dat op te lossen.  

Ruim 71% van de respondenten vindt een BAG een goed idee. Hierbij geeft ruim 40% van de respondenten aan om mee te willen doen aan een BAG waarbij wel genoemd moet worden dat voor het grootste deel dit wel afhangt van het onderwerp.  

Klankbordgroep 

Vier keer per jaar vragen we huurders die zich hebben opgegeven voor de klankbordgroep middels een aantal stelling hun mening over een actueel onderwerp.  

Bijna 23% van de respondenten is van de klankbordgroep op de hoogte en doet ook mee. En 35% van de respondenten was hiervan niet op de hoogte maar geeft aan hier wel belangstelling voor te hebben.  

 

De volgende vragen van de enquête gaan over de wijze waarop MEVM de huurders kan helpen en informeren.  

Huurdersdag 

Jaarlijks organiseert MEVM, samen met Actium, een huurdersdag. Tijdens deze dag laten we huurders kennnis maken met o.a. nieuwe ontwikkelingen. We gaan dan in één dat in een bus langs diverse projecten en de huurders kunnen een praatje maken met MEVM.  

Van de respondenten vind 52% de huurdersdag een goed idee en 31% vindt het ook een goed idee, maar dan niet voor hunzelf maar voor anderen. Hierbij vindt ook 50% het informele contact belangrijk.  

Festival 

Een andere manier voor MEVM om met huurders in contact te komen is een festival. MEVM is dan een hele dag ergens aanwezig, organiseert een informatiemarkt, presentaties en demonstraties. Ook zorgt MEVM dan voor vertier voor jong en oud met een hapje en drankje.  

Ruim 44% van de respondenten vindt een festival een goed idee en 36% vindt het zonde van het geld.  

De belangrijkste redenen waarom huurders naar een festival zouden gaan zijn het vrijblijvend geïnformeerd worden en het ongedwongen kennismaken met MEVM.  

Themabijeenkomst 

MEVM organiseert ook regelmatig themabijeenkomsten. Hierbij informeert MEVM de huurders dan over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen.  

Bijna 38% van de respondenten geeft aan hiervoor wel belangstelling te hebben, maar dat het wel afhangt van het onderwerp. Bijna 24 % geeft aan belangstelling te hebben maar dan wel digitaal en 14% heeft belangstelling maar dan fysiek. Onderwerpen die de huurders graag bij een themabijeenkomst willen behandelen zijn veiligheid in de buurt, (openbaar) groen/tuinen en energiebesparing.  

Jaarvergadering 

MEVM is wettelijk verplicht huurders één keer per jaar te informeren over haar werkzaamheden. Dit doet MEVM middels een jaarvergadering waar de plannen voor het nieuwe jaar besproken worden, wat MEVM het voorgaande jaar heeft gedaan. Ook is er gelegenheid dat huurders zelf vragen en opmerking inbrengen.  

Van de respondenten geeft 60% aan hiervoor belangstelling te hebben waarvan 40% van de respondenten dit digitaal wil, 11% wil dit fysiek en 9% wil dit graag in combinatie met een andere activiteit. 38% geeft aan hiervoor geen belangstelling te hebben.  

Nieuwsbrieven 

MEVM geeft twee keer per jaar een papieren nieuwsbrief uit met nieuws van MEVM, wat huurders bezighoud of welke regelingen voor huurders van belang kunnen zijn.  

Ruim 80% van de respondenten geeft aan deze nieuwsbrief graag te lezen. Van de respondenten geeft 14% aan dat ze de nieuwsbrief kennen, maar niet lezen. De inhoud en de vormgeving van de nieuwsbrief wordt met een ruime voldoende beoordeeld.   

Naast de papieren nieuwsbrief informeert MEVM de huurders vijf keer per jaar ook via een digitale nieuwsbrief waar huurder zich voor moeten aanmelden.  

Bijna 65% van de respondenten ontvangt deze digitale nieuwsbrief en leest deze ook graag. Bijna 13% ontvangt het maar leest het nooit. Ruim 8% wist het niet maar heeft er wel belangstelling voor. Bijna 54% geeft aan vijf keer per jaar een digitale nieuwsbrief goed te vinden, waarbij ruim 19% aangeeft dat het ook wel minder kan. Ook inhoud en vormgeving van de digitale nieuwsbrief wordt met een ruim voldoende beoordeeld.  

Website 

Natuurlijk is er ook de website van MEVM. Hier brengt MEVM heel actueel onderwerpen onder de aandacht van de huurders en tijdloze thema’s die van belang zijn. Huurder kunnen dit op hun gemak lezen of bekijken via filmpjes.  

Bijna 43% van de respondenten kijkt er af en toe op, bijna 38% weet dat de website er is, maar heeft er nog nooit op gekeken en 15% weet niet dat MEVM een website heeft.  

De website heeft ook instructiefilmpjes.  

Bijna 22% van de respondenten geeft aan deze gezien te hebben en vond ze duidelijk en 20% wist het niet, maar geeft aan ze te gaan bekijken.  

De inhoud en vormgeving van de website wordt ook als ruim voldoende beoordeeld.  

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud