Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Sloop in de Lariks

Lariks-West in Assen versneld leeg

MEVM heeft met Actium afgesproken dat minimaal één jaar tevoren, maar liever eerder, bewoners in kennis worden gesteld van de geplande sloop van hun woningen. Vanaf dat moment gaat ook het Sociaal Plan in werking, dat de bewoners recht geeft op een vergoeding voor verhuiskosten en voorrang bij de toewijzing van een andere woning.
Deze andere woning kan permanent betrokken worden. Maar als bewoners graag terug willen naar hun eigen buurt, wanneer de nieuwbouw klaar is, blijft dat mogelijk. MEVM heeft er voor gezorgd dat voor terugkeerders een extra (lagere) vergoeding beschikbaar is.

MEVM vindt het van groot belang dat huurders mee kunnen praten over hoe hun woning er straks uit kan komen te zien en ook hoe de wijk wordt vormgegeven. Daarom worden bij de aankondiging van de sloopplannen ook afspraken gemaakt over hoe dit overleg er uit gaat zien.

Tot verrassing van MEVM blijkt de verhuisbereidheid van de huurders in de Lariks veel groter dan bij andere projecten, waardoor ruim 80% van de bewoners al is vertrokken. Oorzaak hiervoor zien we mede in het gereedkomen van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen.
Hierdoor is er een grote leegstand ontstaan met alle gevolgen van dien. We zien nu vandalisme in de wijk, dichtgetimmerde ramen en verloedering van de tuinen.

Actie ondernemen

MEVM heeft inmiddels met Actium overleg gevoerd over hoe de leefbaarheid in de buurt op een redelijk peil kan blijven.

Leegstaande woningen zijn in deze tijd van krapte onwenselijk. Daarom wordt er nu gekeken of de woningen tijdelijk kunnen worden verhuurd tot de sloop daadwerkelijk begint; ook wel bekend als  anti-kraak.

Om vandalisme tegen te gaan wordt er gekeken of er op bepaalde plaatsen tijdelijk camera’s kunnen worden opgehangen. MEVM realiseert zich dat dit erg privacygevoelig is, maar in dit geval zijn wij van mening dat camera’s een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in de buurt.

Als tuinen niet worden onderhouden, dan bestaat de kans dat dit ook weer ander ongewenst gedrag veroorzaakt. Bijvoorbeeld dumpen van afval. Daarom vindt MEVM het een goed plan dat Actium het tuinonderhoud van de leegstaande panden op zich neemt.

De plannen voor Lariks-West is nog niet definitief, maar om de huurders en wijkbewoners meer zekerheid te geven vraagt MEVM dit op zo kort mogelijke termijn af te ronden.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud