Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Resultaten Onderzoek Belangrijke Thema’s

MEVM hanteert vijf thema’s waar zij zich op concentreert als zij plannen maakt en overleg voert met haar partners. In onze laatste (digitale) nieuwsbrief hebben we u gevraagd welke thema’s voor u het belangrijkste zijn en waar MEVM de meeste aandacht aan zou moeten besteden.

Het aantal reacties is lager geweest dan anders. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het mooie weer en dat voor sommigen de vakantieperiode al is aangebroken. We moeten daarom even voorzichtig zijn met de conclusies.

Wat wel duidelijk is dat alle thema’s met een 8,1 of hoger worden gewaardeerd. Hieruit trekken we de conclusies dat we de juiste zaken voor de huurders bespreken. Als we dan toch heel voorzichtig een lijstje maken van de thema’s die de mensen die de enquête hebben beantwoord dan zien we de volgende rangschikking.

  1. Betaalbaarheid (8,9)
  2. Leefbaarheid (8,7)
  3. Wonen en zorg (8,3)
  4. Duurzaamheid (8,3)
  5. Beschikbaarheid (8,1)

Antwoorden per thema

De ondervraagden kon daarna per thema aangeven wat zij daarin het belangrijkste vinden. Daarbij zijn meerdere antwoorden mogelijk. Globaal zien we het volgende beeld. We blijven hier ook voorzichtig met het trekken van conclusies.

Bij betaalbaarheid zien we dat men vooral aandacht wil voor de woonlasten (huur, gas, elektra en de belastingen) en de stijging van de huurprijzen.

Als we kijken naar de leefbaarheid in de buurt dan zien we dat men vooral kiest voor een betere verkeerssituatie en burenbemiddeling.

Bij wonen en zorg kiest een ruime meerderheid voor aanpassingen in de woning en daarna voor Burenhulp/Noaberschap en Mantelzorgers.

Bij duurzaamheid zien we ook hier een grote meerderheid die kiest voor Isolatie van de woningen en zonnepanelen. Daarnaast vindt men een groene buurt en circulair bouwen van belang.

Bij beschikbaarheid wil men vooral dat er gekeken wordt naar kortere wachttijden. Daarnaast wil men aandacht voor de inschrijving bij Thuiskompas en meer nieuwbouw.

Inzet MEVM

MEVM herkent zich in de opmerking dat er veel aandacht moet zijn voor de woonlasten. Daarom is zij er ook een groot voorstander van om weer een Woonlastenonderzoek te doen in Drenthe. Een woonlastenonderzoek kan inzicht geven welke groepen het meest te lijden hebben van de gevolgen van een laag inkomen in combinatie met een hoge huur en energielasten. Dit onderzoek zou dit jaar nog worden opgezet, maar is nog niet van de grond gekomen. We blijven daar vanwege de gestegen prijzen druk op zetten samen met andere Drentse huurdersorganisaties en bij Actium.

MEVM is er voorstander van dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij zijn huisaanpassingen een goed middel. Daar waar Actium deze kan verwezenlijken gaan we daarover met hen is gesprek. Echter, sommige aanpassingen lopen via de WMO en de diverse gemeenten waarin wij werkzaam zijn hanteren verschillende regels en nemen daardoor ook verschillende beslissingen. Dit is in de prestatieafspraken geregeld. MEVM heeft in deze afspraken hierover opgenomen dat er een WMO-convenant afgesloten moet worden, zodat voor iedereen duidelijk is wie wat betaald. Verder is er in de prestatieafspraken erop aangedrongen dat er naar één loket voor dit soort aanvragen toegewerkt moet worden. In vrijwel alle gemeenten is een WMO-convenant nu afgesloten. Verder heeft Actium in overleg met MEVM een beleid afgesproken over kleine aanpassingen in huis die het langer zelfstandig blijven wonen mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn te zien in het beleefhuis in Assen.

Bij duurzaamheid kunnen wij ons helemaal vinden in de opmerkingen van de huurders. Gelukkig zien we al dat er volop wordt verduurzaamd (isolatie, zonnepanelen en andere warmtebronnen, etc.). Uiteraard kan het altijd meer en sneller. Dit heeft enerzijds te maken met de capaciteit (onder andere van de bouwers), maar anderzijds ook met de investeringen en snelle ontwikkelingen van de producten. Het blijft een afweging, waarbij wij zien dat er voortgang wordt gemaakt en dat achterstanden worden ingelopen. MEVM heeft onlangs met Actium het beleid besproken van de verhuureenheden die als eerste in aanmerking komen voor aanvullende maatregelen zodat het energieverbruik verlaagd kan worden. Dit gebeurt op basis van gegevens van energieverbruik van complexen die door de netwerkbeheerder verstrekt zijn.

Het verbaast ons niet dat er aandacht wordt gevraagd voor de wachttijden. Soms hoor je van een wachttijd van 10 jaar of langer. We maken daar echter wel een onderscheid in. Wachttijden van mensen die zich inschrijven via Thuiskompas en dan alleen maar wachttijden opbouwen omdat ze verwachten later ooit daar nog eens gebruik van te willen maken is iets anders dan mensen die nu willen of moeten verhuizen. MEVM kijkt vooral naar die laatste groep. Dan gaat het vooral om het aanbod van bestaande en nieuwe woningen. Uiteraard is dat per plaats of dorp erg verschillend.
Opgemerkt moet wel worden dat dit cijfer is gegeven door huurders van Actium, die dus al een woning bezitten en gebrek aan beschikbaarheid alleen ervaren als ze willen verhuizen. Onduidelijk is hoe dit onderwerp zou scoren bij mensen die (voor het eerst) op zoek zijn naar een woning en (nog) geen huurder zijn van Actium.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud