Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Prestatieafspraken gemeente Assen

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken afspraken over aanbod sociale huurwoningen

Woningcorporaties Actium en Woonservice gaan de komende jaren investeren om het aanbod van sociale huurwoningen in Assen verder uit te breiden. Het streven is dat er in 2025 300 nieuwe sociale huurwoningen zijn bijgebouwd ten opzichte van 1 januari 2020. Dat is één van de afspraken die zijn vastgelegd in de zogenoemde ‘Prestatieafspraken’ tussen gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties.

Wethouder Dekker is blij met de gemaakte afspraken: “Samen gaan we ervoor zorgen dat het woonklimaat in Assen verder verbetert en dat meer mensen een woning kunnen vinden die bij hen past. Uit de woonvisie blijkt dat er de komende jaren grote behoefte is aan sociale huurwoningen. Met deze prestatieafspraken zetten we een mooie eerste stap om deze uitbreiding daadwerkelijk te realiseren. De gemeente zal zich inspannen om voldoende locaties beschikbaar te stellen.”

Met energie aan de slag

Actium en Woonservice gaan zich inzetten om de energievraag te verminderen door woningen verder te isoleren. Daarnaast hebben de partijen ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk circulair te gaan bouwen. Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen maken samen een plan van aanpak om energiebewust gedrag te stimuleren.  Bothilde Buma (directeur-bestuurder Woonservice) en Monique Boeijen (directeur-bestuurder Actium): “We vinden het belangrijk dat huurders comfortabel en duurzaam kunnen wonen. In een duurzame woning verbruik je niet meer energie dan nodig is. Dat is goed voor de portemonnee van onze huurders en voor de aarde.”

Zelfstandig wonen faciliteren

Daarnaast maken de corporaties en gemeente afspraken om (langer) zelfstandig wonen voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. De komende jaren zetten ze in op meer (geclusterde) ouderenwoningen en wordt de manier waarop ze zorgen voor voldoende levensloopbestendige woningen onderzocht. Daarnaast stellen corporaties woningen beschikbaar voor inwoners die uit beschermd wonen of de maatschappelijke opvang kunnen doorstromen naar ‘beschermd thuis’ in de wijk. Dit laatste gebeurt op basis van het uitstroomconvenant ‘Weer Thuis’.

Wethouder Vlieg: “De uitdaging waar we met elkaar voor staan is een samenleving waarin iedere inwoner mee kan doen, met zoveel mogelijk eigen regie. Een samenleving waar ruimte is voor een verscheidenheid aan mensen met verschillende mogelijkheden en talenten. Ik ben blij met de inzet van woningcorporaties hiervoor voldoende en passende woningen te bieden.”

Meerjarige prestatieafspraken

Woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Assen maken vanuit de Woningwet afspraken over de prestaties die ze gaan leveren. De nieuwe afspraken zijn gebaseerd op de Woonvisie Assen. ‘Van binnenuit beter’ die in april 2021 is vastgesteld. Met Actium, Woonservice en de huurdersorganisaties MEVM en Samen Sterk zijn prestatieafspraken voor een langere periode vastgelegd in een raamwerkovereenkomst (2022-2025). Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. Met Omnia Wonen, Woonconcept en Woonzorg Nederland zijn 1-jarige afspraken voor 2022 gemaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen februari 2024

Begin februari hebben we naar de mening van de klankbordgroep gevraagd over een drietal korte stellingen. Deze gingen over de verduurzaming, huurverhoging en de bestedingen van Actium.
We kunnen uit de reacties concluderen dat huurders duurzaamheid belangrijk vinden.

Lees verder »

MEVM denkt en praat mee!  

Op basis van de Overlegwet heeft MEVM vanuit en in het belang van de huurders in 2023 weer meegedacht, advies en instemming gegeven over verschillende onderwerpen aan Actium.

Lees verder »

Werkplan 2024 MEVM 

Ook in 2024 zal de huurdersorganisatie MEVM zich hard maken voor een goede belangenbehartiging van de (huidige en toekomstige) huurders van Actium. Hiervoor heeft MEVM een werkplan opgesteld waarin onder andere de geplande activiteiten staan.

Lees verder »
Ga naar de inhoud