Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

MEVM denkt en praat mee!  

Terugblik over 2023

“Het wettelijk systeem voor het overleg tussen woningcorporatie als verhuurder en het collectief van huurders” is de Overlegwet. In de Overlegwet zijn de rechten en plichten van de huurdersorganisaties vastgelegd. De strekking van de wet is dat verhuurders hun huurders in de gelegenheid moeten stellen zich te verenigen en gezamenlijk hun belangen te behartigen

De Overlegwet geeft de huurdersorganisatie het recht om door de verhuurder over bepaalde zaken geïnformeerd te worden, hierover ook overleg te hebben en om aan de verhuurder passief of actief advies of instemming uit te brengen.

Op basis van de Overlegwet heeft MEVM vanuit en in het belang van de huurders in 2023 weer meegedacht, advies en instemming gegeven over verschillende onderwerpen aan Actium.

MEVM heeft over de volgende onderwerpen in 2023 advies uitgebracht

 • Verkoopbeleid
  In 2022 heeft MEVM al advies over het verkoopbeleid uitgebracht, waarbij een dringende oproep voor een verkoopstop is gedaan gezien de enorme druk op de woningmarkt. In 2023 heeft Actium het advies van MEVM overgenomen en is per 1 juni voor de duur van 2 jaar een verkoopstop ingegaan.
 • Strategisch kader wonen-welzijn-zorg
  Het strategisch kader geeft richting bij het maken van keuzes voor huurders die zorg of ondersteuning nodig hebben. Actium heeft MEVM vroegtijdig betrokken bij het proces. Hierdoor heeft MEVM gedurende het proces kunnen meedenken en meepraten over het strategisch kader en hierin de belangen van de huurders op een positieve manier kunnen behartigen. MEVM heeft een positief (mondeling) advies gegeven.
 • Visie op leefbaarheid
  Ook bij dit proces is MEVM in een vroeg stadium betrokken. Hierdoor zijn de aandachtspunten ‘goed samenleven in een fijne woonomgeving’ met als onder andere de voorwaarde ‘samen met bewoners’ meegenomen in de visie en heeft MEVM een positief (mondeling) advies gegeven.
 • Jaarlijkse huuraanpassing
  MEVM heeft een schriftelijk advies uitgebracht. MEVM heeft geadviseerd een zeer gematigd huurbeleid te hanteren omdat MEVM dit noodzakelijk acht. Daarnaast heeft MEVM geadviseerd de huurders van woningen met een laag energielabel te ontzien bij de huurverhoging. Als laatste heeft MEVM geadviseerd om de inkomensafhankelijke huurverhoging niet in te zetten. Helaas heeft Actium het laatste advies niet overgenomen, maar heeft wel een gematigde inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast waar MEVM zich uiteindelijk in kon vinden.
 • Woonwensenbeleid
  In het woonwensenbeleid wordt omschreven dat het belangrijk is dat huurders zich thuis voelen in hun woning. Dit betekent dat huurders de mogelijkheid krijgen hun woning naar smaak en behoefte aan te passen door middel van het (laten) aanbrengen van woonwensen. Er zijn veel verschillende soorten woonwensen die huurders van Actium kunnen aanvragen. In het woonwensenbeleid worden de verschillende soorten woonwensen uitgelegd en staan duidelijke uitgangspunten en voorwaarden waaraan een woonwens moet voldoen. Ook bij dit proces is MEVM vroegtijdig betrokken en heeft MEVM een positief (mondeling) advies gegeven.
 • Visie op #samen met bewoners
  Om goed aan te sluiten bij de huurders (bijvoorbeeld bij initiatieven die er zijn) en hoe huurders kunnen aansluiten en advies kunnen geven, heeft Actium ter voorbereiding op de visie #samen met bewoners, vissenkomgesprekken georganiseerd waar MEVM ook aan deelnam. De achterban van MEVM is ook benaderd om deel te nemen aan deze vissenkomgesprekken. De uitkomsten van de vissenkomgesprekken zijn met MEVM besproken; ze zijn ook gebruikt voor het opstellen van de visie. De conceptvisie is daarna met MEVM doorgenomen en MEVM heeft na enkele aanpassingen een positief (mondeling) advies gegeven.
 • Sociaal statuut Bergakker Norg
  Op verzoek van de bewoners van de Bergakker heeft MEVM de bewoners ondersteund in de totstandkoming van een pakket dat zoveel mogelijk aan hun wensen tegemoetkwam.

MEVM heeft over de volgende onderwerpen instemming gegeven in 2023

 • Reglement renovatie in bewoonde staat
 • Reglement renovatie met verhuizing of verblijfswoning
 • Reglement sloop
 • Overzicht tegemoetkoming bij planmatig onderhoud en renovatie

Deze reglementen en het overzicht tegemoetkoming heeft MEVM gelijktijdig met Actium besproken. Bij de reglementen heeft MEVM met name gekeken of de communicatie richting de huurders voldoende is, dus dat de reglementen in begrijpelijke taal zijn geschreven en dat er tevens een duidelijke begeleidende brief bij zit. Daarnaast heeft MEVM aangegeven dat er goed en duidelijk advies moet worden gegeven over het eventueel wijzigen van de huurtoeslag. Ook heeft MEVM ervoor gepleit dat de eenmalige vergoeding bij de terugkeerregeling jaarlijks wordt geïndexeerd, evenals de wettelijke vergoeding.

Voor het overzicht tegemoetkoming heeft MEVM geadviseerd om een vergoeding voor raambekleding te geven op basis van het aantal m² in plaats van één bedrag per raam. Als een huurder raambekleding voor een groot raam moet vervangen kost dat veel meer dan bij een klein raam. Hierbij is afgesproken dat er alleen een vergoeding voor raambekleding wordt verstrekt als de oude raambekleding niet meer past. Alle huurders krijgen wel een vergoeding voor overlast, ongemak en kleine herstellingen.

MEVM heeft na bovengenoemde wijzigingen ingestemd met de reglementen en het overzicht tegemoetkoming.

MEVM heeft een bijdrage geleverd aan de volgende onderwerpen in 2023

Naast de bovenstaande adviezen en instemming heeft MEVM over meerdere onderwerpen meegedacht. Dit gebeurt in sommige gevallen met (medewerkers van) Actium, maar ook met andere huurdersorganisaties en corporaties. MEVM heeft aan onder andere de volgende zaken een bijdrage geleverd in 2023:

 • Omgevingsanalyse
 • Drents woonlastenonderzoek
 • Klantreis renovaties
 • Kaderbrief Actium
 • Nominatie complexsessies 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderhoudsmagazine Actium

Actium voert ieder jaar planmatig onderhoud uit aan een deel van de woningen. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2024 staan in het onderhoudsmagazine op de website van Actium. Deze hebben zowel betrekking op onderhoud- als verduurzamen van woningen en worden uitgevoerd zonder extra huurverhoging.

Lees verder »

Even voorstellen…..

Op 15 mei is Emmy Prins met veel enthousiasme gestart binnen MEVM als administratief- en secretarieel ondersteuner. Samen met Andrea van Tuijl vormt ze de rechterhand van het bestuur. Ze stelt zich graag aan u voor.

Lees verder »

Visie van MEVM op de huurverhoging 2024

In de brief van Actium over de jaarlijkse huuraanpassing die u in april heeft ontvangen, wordt de suggestie gewekt dat MEVM heeft ingestemd met de huuraanpassing. Dat is niet het geval en wij vinden het belangrijk dat u daarover geïnformeerd wordt. Actium heeft o.a. gekozen voor de maximale huurverhoging terwijl wij het advies gegeven hebben om voor een gematigd huurbeleid te kiezen. Dit advies heeft Actium niet opgevolgd. Wij leggen u graag uit hoe dit adviestraject is verlopen.

Lees verder »
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud