Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Activiteitenoverzicht 2023

In de acht gemeenten waarin Actium woningen heeft, maakt MEVM afspraken met die gemeente en Actium, de zogenaamde prestatieafspraken.

Voor 2023 moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt of moeten bestaande afspraken worden beoordeeld en eventueel worden aangepast.

MEVM heeft de gemeenten en Actium op de hoogte gebracht van de activiteiten die zij in 2023 wil uitvoeren. Sommige met gemeenten en Actium, andere zonder hun bijdrage.

Per gemeente kan het verschillen, omdat er lokale situties zijn die daar om vragen. In grote lijnen geldt onderstaand overzicht voor alle acht gemeenten.

ACTIVITEITENOVERZICHT 2023

 1. Inleiding

Het Huurdersplatform MEVM wil zoals bedoeld in de woningwet van 2015 een bijdrage en inzet leveren aan het gemeentelijk woningmarktbeleid.

Belangrijke thema’s voor de huurders van Actium zijn:

 • Betaalbaarheid
 • Beschikbaarheid
 • Kwaliteit en duurzaamheid van de woningen
 • Leefbaarheid van de woonomgeving
 • Wonen en zorg
 
 1. Betaalbaarheid

Het aandeel woonlasten van het beschikbare budget van veel huurders wordt voor veel huurders te groot. De maatregelen van de rijksoverheid om de gevolgen van de sterk gestegen energieprijzen te compenseren blijken nu al onvoldoende te zijn om te voorkomen dat een grote groep huurders met een laag inkomen in financiële problemen komt. Verder zorgt de hoge inflatie ervoor dat het besteedbaar inkomen van de huurders nog meer  onder druk komt te staan zodat deze ontwikkelingen grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, maatschappelijke participatie, etc. Met Actium en de gemeente samen zullen we trachten hiervoor passende maatregelen op te stellen.

We hechten eraan dat er een woonlastenonderzoek uitgevoerd wordt zodat we op deze manier een completer beeld krijgen van de groepen huurders die in de problemen (kunnen) komen. De resultaten zullen wij betrekken bij ons advies op o.a. het toekomstige (streef)huurbeleid van Actium en alle andere activiteiten die Actium wil nemen op om de woonlasten betaalbaar te houden.

De toepassing inkomensafhankelijke huurverhoging zal een plaats krijgen in de prestatieafspraken met de gemeente.

 • Het huurdersplatform beoordeelt samen met Actium het streefhuurbeleid opnieuw, waar de totale woonlasten een belangrijk uitgangspunt zullen zijn. De energielasten spelen een belangrijke rol in dit geheel.
 • Het huurdersplatform ondersteunt ook dit jaar de inzet van de Voorzieningenwijzer, via de haar beschikbare middelen zoals nieuwsbrieven en op de website geeft zij nog meer informatie over bespaarmogelijkheden waarmee huurders hun huishoudboekje op orde kunnen brengen.
 • Het huurdersplatform gaat door met het project ter voorkoming/verlichting van energiearmoede door huurders op leenbasis apparatuur beschikbaar te stellen die het eigen energieverbruik inzichtelijk maakt en ondersteunt huurders om dit verbruik te verminderen. In dit project wordt huurders ook gewezen op energiecoaches die huurders mogelijk specifieke informatie kunnen geven die voor hun eigen woonsituatie geldt.
 
 1. Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van kwalitatief goede huurwoningen voor de primaire doelgroep zal de komende periode onze aandacht houden. Zodra er gesproken wordt over een minimale voorraad van huurwoningen onder een bepaalde huurprijs zal de energetische kwaliteit mede bepalend zijn voor de hoogte van de woonlasten. Het verkoopbeleid van Actium willen we beter afstemmen op de toegenomen vraag naar huurwoningen van diverse doelgroepen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan oplossingen voor spoedzoekers die tijdelijk woonruimte nodig hebben.

4.Kwaliteit en duurzaamheid

Het Huurdersplatform vindt investeringen in de duurzaamheid erg belangrijk. Voor nu en voor de huurders van de toekomst. Het vergt grote investeringen van de corporaties. Een goede balans vinden tussen de (duurzame) kwaliteit van de woning, comfort en de mogelijke stijging van de woonlasten die daarmee gepaard gaan voor toekomstige huurders is één van de opgaven waar we de komende periode ons bezig mee zullen houden.

Voor 2023 zien we als een belangrijke opgave dat woningen met een laag energielabel (< C) met voorrang voorzien worden van energetische maatregelen.

De basiskwaliteit van een nieuwbouwwoning is belangrijk. Zo moet de woonoppervlakte niet te klein worden en berekend zijn op de omvang van de huishouding. Flexibel en herbruikbaar bouwen zien wij als één van de oplossingen voor toekomstbestendige investeringen.

Daarnaast wil het huurdersplatform bewust energiegebruik versterken door gerichte voorlichting en de huurder beter inzicht geven in het energieverbruik met behulp van energiedisplays. De inzet van energiecoaches wordt in het kader van de Drentse energiedeal vergroot. MEVM zoekt daarin de samenwerking met gemeente en energiecoöperaties.

MEVM wil dat ook huurders betrokken worden bij de wijk uitvoeringsplannen in het kader van de energietransitie en de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit om te voorkomen dat er onvoldoende draagvlak zal bestaan voor de keuzes die gemaakt worden.

5. Leefbaarheid van de woonomgeving

Het huurdersplatform vraagt meer aandacht voor de leefomgeving. In het bijzonder de participatie van de bewoners aan hun eigen woonomgeving.

Het in 2022 afgesloten convenant over de uitstroom beschermd wonen, medisch verblijf en maatschappelijke opvang (“Weer thuis inde wijk”)  willen we zorgvuldig evalueren. In dit convenant staan de afspraken tussen de betrokken partijen (gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties) om een “zachte” landing in de wijk mogelijk te maken. Vroegtijdig evalueren maken eventuele mogelijk.

 1. Wonen en zorg

De afspraken over WMO-voorzieningen in de daarvoor geschikte woningen maakt het mogelijk dat onze huurders langer in hun woning kunnen blijven wonen blijven onze aandacht houden.
Het beleefhuis dat Actium in het najaar van 2019 geopend heeft, geeft aan huurders inzicht welke eenvoudige middelen beschikbaar zijn om langer zelfstandig thuis mogelijk te maken.
De seniorenmakelaar/consulent kan de oudere huurders attenderen op de risico’s van een ongeschikte woning die in het geval dat er mobiliteitsbeperkingen optreden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

MEVM wil met partijen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de (financiële) drempels bij het verhuizen naar een aangepaste of gelijkvloerse woning te slechten.

Het bovenstaande willen we aanbieden als bijdrage van het huurdersplatform aan de prestatieafspraken voor 2023

 

Huurdersplatform MEVM

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud