Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Activiteiten 2022

De Woningwet van 2015 bepaalt dat huurdersorganisaties samen met corporaties en gemeenten afspraken kunnen maken over zaken die te maken hebben met de woningmarkt. Ieder jaar worden er nieuwe afspraken gemaakt of worden bestaande afspraken aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. De zogenaamde prestatieafspraken.

MEVM is werkzaam in 7 Drentse gemeenten en 1 Friese gemeente. Binnenkort zullen de gesprekken weer beginnen voor volgend jaar. Daarom heeft MEVM de gemeenten en Actium een overzicht gegeven per gemeente waar volgens haar meer aandacht aan moet worden besteed. Dat doen wij aan de hand van de 5 onderstaande thema’s.

Betaalbaarheid:

Dit zijn de woonlasten die u per maand betaalt in relatie tot uw inkomen. Naast de huur, zijn dat ook kosten voor energie (elektra en gas), ziektekostenverzekering, gemeentelijke belastingen, etc. U kunt zelf ook iets aan uw uitgaven doen, daarom willen we u blijven wijzen op de voorzieningenwijzer en de energiedisplays. Doel van MEVM is dat uw besteedbaar inkomen op een zodanig niveau komt zodat u net als andere Nederlanders deel kunt nemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lid worden van een sportvereniging, culturele activiteiten etc.

MEVM gaat samen met Actium komend jaar weer kijken naar de streefhuren.

In 2022 zal er een nieuw woonlastenonderzoek in  Drenthe plaatsvinden. MEVM zal daar actief bij betrokken zijn.

Beschikbaarheid:

Uiteraard gaat het hier om de woningvoorraad. Uitgangspunt voor MEVM blijft dat er voldoende kwalitatief goede woningen beschikbaar moeten zijn voor de primaire doelgroep, maar ook mensen die onvoldoende inkomen hebben om in hun eigen woningbehoefte kunnen voorzien inkomen. De sociaal gereguleerde sector is toegankelijk voor inkomensgroepen tot 42.027 euro. Bij de bechikbaarheid gaat het niet alleen over het aantal, maar ook de type woningen. Daarnaast willen we de inschrijfduur verkorten.

Duurzaamheid:

MEVM vindt investeringen in de duurzaamheid erg belangrijk. Voor nu en voor de huurders van de toekomst. Het vergt grote investeringen van de corporaties. Een goede balans vinden tussen de (duurzame) kwaliteit van de woning, comfort en de mogelijke stijging van de woonlasten die daarmee gepaard gaan is één
van de opgaven waar we de komende periode ons bezig mee zullen houden. De kwaliteit van de woning is daarbij belangrijk. Zo moet de woonoppervlakte niet te klein worden en berekend zijn op de omvang van de huishouding. Flexibel en herbruikbaar bouwen zien wij als één van de oplossingen voor toekomstbestendige investeringen.

Leefbaarheid:

MEVM heeft de komende periode de leefomgeving als speerpunt, in het bijzonder de participatie van de bewoners in hun eigen woonomgeving. Daarbij gebruiken wij onder andere uitkomsten van onze enquête, die eind 2020 is gehouden onder de huurders van Actium.

De gevolgen van de uitstroom beschermd wonen, medisch verblijf en maatschappelijke opvang moet niet leiden
tot ongewenste effecten. Er moeten goede afspraken met de partijen (gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties) gemaakt worden over spreiding en voorzieningen, die een zogenaamde “zachte landing in de wijk” van deze groep kwetsbare huurders mogelijk moet maken. Een belangrijk onderdeel hierin is de voorlichting die aan omwonenden gegeven moet worden. MEVM zet haar (communicatie)middelen ook
hiervoor in.

Wonen en zorg:

Goede afspraken over WMO-voorzieningen in de daarvoor geschikte woningen maakt het mogelijk dat onze huurders langer in hun woning kunnen blijven wonen.
Het beleefhuis dat Actium in het najaar van 2019 geopend heeft, geeft aan huurders inzicht welke eenvoudige
middelen beschikbaar zijn om langer zelfstandig thuis mogelijk te maken.
Een seniorenmakelaar/consulent kan de huurders attenderen op de risico’s van een ongeschikte woning in het geval dat er mobiliteitsbeperkingen optreden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing.
MEVM wil met partijen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de (financiële) drempels bij het verhuizen naar een aangepaste of gelijkvloerse woning te slechten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Column

“Kijk daar nog een vlinder!”
Met z’n tweeën, zittend op de vensterbank, zijn we naar vlinders en andere insecten aan het kijken. De voortuin had tot een paar maanden geleden nog geen definitieve bestemming gekregen.

Lees verder »

Woonlastenonderzoek

In het najaar van 2023 is er opnieuw een woonlastenonderzoek in Drenthe uitgevoerd. De resultaten zijn verontrustend: gemiddeld één op de drie huurders kan in mogelijke geldproblemen komen omdat de totale woonlasten gemiddeld 100 euro in de maand stijgen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud