Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Actium neemt het advies huurbeleid 2013 niet over

In haar reactie op het advies van het Huurdersplatform geeft Actium o.a. de volgende argumenten: Actium wil voldoende sociale huurwoningen beschikbaar houden voor haar huidige én toekomstige huurders. Een goede balans tussen het betaalbaar houden van onze woningen en het genereren van inkomsten is hiervoor essentieel. Enerzijds zien we ons daarom genoodzaakt de ruimte voor de jaarlijkse huurverhoging maximaal te benutten (en dus niet te differentiëren). De extra huurinkomsten en lastenverlaging komen, naast dekking van de heffingen, ten goede aan onze investeringsruimte. Deze is nodig voor de toekomstige opgave in onze bestaande woningvoorraad. Een groot deel van ons bezit (50%) is 40 jaar en ouder en is op termijn toe aan vernieuwing. Wanneer we meer inkomsten genereren dan begroot, zal deze financiële ruimte daarvoor worden aangewend Wij zijn van mening dat huurders nooit alleen door de huurverhoging in een onhoudbare situatie terecht zullen komen. Het gaat hier vaak om een opeenstapeling van problemen. Als corporatie nemen we hierin onze verantwoordelijkheid en leggen waar nodig de signalen neer bij hulpverlenende instanties. Voor de volledige reactie raadpleeg ons archief
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud