Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Actium neemt het advies huurbeleid 2013 niet over

In haar reactie op het advies van het Huurdersplatform geeft Actium o.a. de volgende argumenten: Actium wil voldoende sociale huurwoningen beschikbaar houden voor haar huidige én toekomstige huurders. Een goede balans tussen het betaalbaar houden van onze woningen en het genereren van inkomsten is hiervoor essentieel. Enerzijds zien we ons daarom genoodzaakt de ruimte voor de jaarlijkse huurverhoging maximaal te benutten (en dus niet te differentiëren). De extra huurinkomsten en lastenverlaging komen, naast dekking van de heffingen, ten goede aan onze investeringsruimte. Deze is nodig voor de toekomstige opgave in onze bestaande woningvoorraad. Een groot deel van ons bezit (50%) is 40 jaar en ouder en is op termijn toe aan vernieuwing. Wanneer we meer inkomsten genereren dan begroot, zal deze financiële ruimte daarvoor worden aangewend Wij zijn van mening dat huurders nooit alleen door de huurverhoging in een onhoudbare situatie terecht zullen komen. Het gaat hier vaak om een opeenstapeling van problemen. Als corporatie nemen we hierin onze verantwoordelijkheid en leggen waar nodig de signalen neer bij hulpverlenende instanties. Voor de volledige reactie raadpleeg ons archief
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nieuwe directeur-bestuurder Actium

De raad van commissarissen van woningcorporatie Actium heeft Melanie Maatman benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Met ingang van 1 november 2023 volgt mevrouw Maatman interim directeur-bestuurder

Lees verder »
Naar de inhoud springen