Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Huurbeleid 2014

De ruimte die de regering de verhuurders van woningen in de sociale volkshuisvesting biedt wil Actium in haar beleidsvoorstel aan het huurdersplatform maximaal benutten. Dit houdt in dat de huren ook in 2014 per 1 juli boven het inflatiepercentage van 2,5 % zullen stijgen. Voor de inkomensgroepen tot € 34.085 betekent dit een huurverhoging van 4%, voor huurders met een inkomen tot 43.602 euro zal dit inhouden dat hun huur met 4,5 % verhoogd zal worden en voor de huurders met een inkomen boven de 43.602 euro betekent dit dat de huur met 6,5% verhoogd zal worden. Het huurdersplatform maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de huurwoningen van Actium. Voor huurders die al langer een woning van Actium huren zijn de gevolgen van het door deze regering voorgestelde beleid misschien niet zo groot. Maar voor huurders die nog niet zo lang een woning van Actium huren, kunnen de gevolgen van de huurverhoging boven inflatie, veel harder aankomen. Het huurdersplatform hoort graag uw reactie op het huurbeleid van Actium via mail. Dit is een gevolg van een bijgesteld harmonisatiebeleid waarin de huren voor nieuwe huurders na het vrijkomen van een woning en natuurlijk voor nieuwgebouwde woningen op 75% van wat maximaal redelijk geacht wordt voor een sociale huurwoning. Actium heeft nu voor haar woningbestand een gemiddelde huur die op 62% zit dus het verschil is aanmerkelijk. Vooral voor die “nieuwe” huurders die afhankelijk zijn van de huurtoeslag en de huurders die een inkomen hebben dat net boven de huurtoeslaggrens (tot € 34.085) komt, kunnen de gevolgen van de huurverhoging groot zijn. Het huurdersplatform heeft Actium gevraagd het huurbeleid voor deze groep bij te stellen. En Actium heeft gehoor gegeven aan de oproep van het platform. Voor huurders die nu al een huur betalen van 75% of meer  van maximaal redelijk zal de huurverhoging 2,5% bedragen. Ook het harmonisatiebeleid zal dit jaar opnieuw bekeken worden en zo nodig bijgesteld worden. Wilt u met ons meepraten of denken dan kan dat natuurlijk U kunt zitting nemen in het huurderspanel dat wij opnieuw in ’t leven willen roepen, maar we zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden die actief aan het huurdersplatform willen deelnemen. U kunt reageren: door ons te mailen.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud